Geschiedenis

Oprichting van de NVP in 1961

De Nederlandse vereniging voor Parasitologie (NVP) werd opgericht op 2 juni 1961 te Leiden. Aanleiding voor de oprichting was een brief die Dr. Jaap Jansen ontving van de International Federation of Parasitologists (later genaamd World Federation of Parasitologists) waarin werd meegedeeld dat verenigingen zich bij de Federatie konden aansluiten. De oprichtingsbijeenkomst werd gehouden op het Laboratorium voor Parasitologie aan het Rapenburg in Leiden. Tot eerste voorzitter werd Prof. P.H. van Thiel benoemd. Dr. J. Jansen werd secretaris en Dr. H.J. Over penningmeester. De eerste algemene ledenvergadering werd gehouden op 29 september 1961 in het Instituut voor Veterinaire Virologie, 'Gildestein' in Utrecht. Naast het huishoudelijke gedeelte vond hier ook de eerste wetenschappelijke vergadering plaats met 6 sprekers.

Doelstelling van de NVP door de jaren heen

De NVP heeft door de jaren heen activiteiten gestimuleerd en ondersteund die het wetenschappelijk onderzoek aan parasieten bevorderen en die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties.

Bestuur van de NVP

Het bestuur werd alle jaren gevormd door een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In een aantal jaren werd het bestuur met 1 à 2 leden uitgebreid. Zie de tabel hieronder voor de namen van alle NVP bestuursleden.

Leden

Vanaf de oprichting is de NVP een beroepsvereniging geweest voor mensen die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek aan parasitaire infecties en voor mensen die in de dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties. Vlak na de oprichting in 1961 telde de vereniging aanvankelijk circa 40 leden. Tussen 1999 en 2001 lag het ledenaantal rond de 170. In de periode 2001-2005 groeide het aantal leden naar circa 250.

Contributie

De contributie van het NVP-lidmaatschap is altijd relatief laag geweest. Bij de oprichting in 1961 werd de contributie vastgesteld op ƒ 2,50 per jaar. In 1999/2000, vlak voor de overgang naar de euro was de contributie 35 gulden per jaar. Vanaf 2003 20 euro gevraagd en vanaf 30 euro. 

Wetenschappelijke vergaderingen

Een belangrijke doelstelling van de vereniging is altijd geweest het stimuleren van het contact tussen wetenschappers die onderzoek uitvoeren aan parasitaire infecties en van de uitwisseling van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken organiseerde de vereniging jaarlijks 2 wetenschappelijke vergaderingen (voorjaars- en najaarsvergadering). De eerste wetenschappelijke vergadering vond plaats op 29 september 1961 in Utrecht. In verschillende jaren zijn er wetenschappelijke vergaderingen (congressen) georganiseerd samen met zusterverenigingen uit België (Belgische Vereniging voor Parasitologie/Protozoölogie), Duitsland (Deutsche Gesellschaft für Parasitogie, DGP) en Engeland (British Society for Parasitology, BSP). Vanaf 2002 organiseerde de NVP één wetenschappelijke vergadering (in het voorjaar) en werd de najaarsmeeting georganiseerd door de werkgroep Klinische Parasitologie van de vereniging. In deze vergadering stonden de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de mens centraal. Regelmatig werden subsidies verkregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) voor de organisatie van de wetenschappelijke vergaderingen.

SMBWO Parasitologie

De Stichting Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO) heeft sinds 1981 gefungeerd als koepelorganisatie voor postdoctorale opleidingen op medisch en medisch-biologisch gebied in Nederland en werd opgericht om de kwaliteit van deze opleidingen te bewaken. In 1996 werd de mogelijkhed geschapen om als parasitologisch onderzoeker de SMBWO kwalificatie te verwerven. De Commissie Toetsing en Beoordeling (CTB), bestaande uit Prof. Frans van Knapen, Prof. Bruno Gryseels en Prof. Lodewijk Tielens, heeft vanaf het begin de registratie en certificering van onderzoekers als ‘Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker in de Parasitologie’ via de stichting SMBWO begeleid en beoordeeld. In 2006 stonden er 19 onderzoekers geregistreerd.

Merial Award voor Parasitologie

In 1996 werd de introductie van een speciale prijs voor parasitologisch onderzoek geïnitieerd door de toenmalige voorzitter van de NVP, Prof. Albert Cornelissen, en Drs. Erik Pieke van Merial B.V (toen Merck, Sharpe en Dohme). Deze 'Merial Award for Parasitology', bestaande uit een certificaat en een geldbedrag van 2500 euro, is een competitieve prijs die jaarlijks werd uitgereikt aan een jonge onderzoeker uit de Benelux die een belangrijke wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de veterinaire of medische parasitologie.